TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cả hệ thống chính trị tập trung cao tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thỏa mãn…
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 1144-CV/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Đường vào xã nông thôn mới kiểu mẫu (Ảnh Đông Thảo).

 

Ngày 15/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”; ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3004/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; ngày 16/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025.

  Sân nhà văn hóa thôn Tân Thượng xã Cường Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Ảnh Đông Thảo)

 

Sau khi các nghị quyết, kế hoạch, chính sách được tổ chức quán triệt, triển khai, một số sở, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch thực hiện; một số xã đã xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phong trào xây dựng NTM ở một số huyện tiếp tục được duy trì và có sự tập trung cao như Nghi Xuân, Vũ Quang, Kỳ Anh, Hương Sơn,… Công tác đỡ đầu của các sở, ban, ngành góp phần tạo động lực, chuyển biến tích cực cho các xã chưa đạt chuẩn của huyện Hương Khê.

Khu vui chơi thể thao công cộng đang được xây dựng tại Can Lộc, Hà Tĩnh

 

Tuy nhiên, kết quả chung trong toàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, khối lượng thực hiện đạt thấp so với giai đoạn trước, việc cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch còn thiếu cụ thể, hiệu quả chưa cao, chưa bám theo mục tiêu, nội dung của Đề án xây dựng tỉnh NTM và các bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Một số sở, ngành đến nay chưa ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; việc khâu nối, làm việc với các bộ, ngành Trung ương còn hạn chế.

Nhà văn hóa thôn Hồng Khánh, xã Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh (Ảnh Đông Thảo)

 

Để xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra và Thông báo kết luận số 201/TB-VPCP ngày 11/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Cả hệ thống chính trị tập trung cao tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thỏa mãn; xác định xây dựng NTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung đi vào chiều sâu, bền vững, gắn với đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát huy cao sự chủ động, sáng tạo của người dân và hệ thống chính trị cơ sở.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương soát xét việc triển khai thực hiện xây dựng NTM đảm bảo nội dung, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương và gắn chặt với các mục tiêu, nội dung, tiêu chí tỉnh NTM. Chủ động khâu nối, làm việc với các bộ, ngành Trung ương đề xuất hỗ trợ về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí, lồng ghép các nguồn lực và triển khai xây dựng các mô hình trên địa bàn tỉnh; quan tâm ưu tiên phát triển hạ tầng thiết yếu, xây dựng nâng cấp các công trình cấp nước tập trung, hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt; tập trung thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, xây dựng mô hình xã, khu dân cư NTM sinh thái, thông minh; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Lắp đặt sân chơi tại nhà văn hóa thôn Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 

Huy động, ưu tiên và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) để hoàn thiện các tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn.

Các huyện, xã soát xét các nội dung, tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thực chất, có kế hoạch cụ thể, chủ động cân đối nguồn lực để đạt mục tiêu theo lộ trình; phấn đấu đến năm 2023, cơ bản các huyện đạt chuẩn NTM, đạt được 80% yêu cầu của tỉnh đạt chuẩn NTM ở tất cả các chỉ tiêu cấp huyện, xã, thôn và chỉ tiêu cấp tỉnh; tập trung cao chỉ đạo 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2022; các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 tập trung rà soát, cân đối nguồn lực, tổ chức thực hiện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, chuyển nhanh sang xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; các địa phương có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị đỡ đầu để triển khai hiệu quả các tiêu chí.

Kiện toàn ban chỉ đạo các cấp và bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Văn bản số 01/BCĐ CTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp theo hướng: Kế thừa bộ máy đã xây dựng giai đoạn 2016-2020, đảm bảo đồng bộ, thống nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, chuyên trách, chuyên nghiệp, ổn định, bền vững, không làm phát sinh tổng biên chế đã giao, tăng cường cán bộ biệt phái.

Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025. ảnh Đông Thảo

 

Đồng chí bí thư các huyện, thành, thị ủy chịu trách nhiệm toàn diện về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, bám nắm cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xétMặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chương trình.

Theo Ngô Thắng – Bá Tân/baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943.685.786